čtvrtek 1.8.2024
Chomutov
Kladno
17:30
 úterý 6.8.2024
Kladno
Chomutov
 
 čtvrtek 8.8.2024
Kladno
Kolín
 
 úterý 13.8.2024
Kladno
Litoměřice
17:30
 čtvrtek 15.8.2024
Litoměřice
Kladno
17:30

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Záleží nám na ochraně Vašich osobních údajů, které nám svěřujete v souvislosti s poskytováním našich služeb či za jiným účelem, a proto Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonnými požadavky, zejména pak v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Odesláním kteréhokoliv kontaktního, registračního nebo jiného formuláře v souvislosti s aplikací hokejového klubu s názvem Rytíři Kladno uživatel potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se zásadami ochrany a zpracování osobních údajů.

Prostřednictvím těchto zásad ochrany a zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

I. Základní shrnutí

 1. Společnost Hokej Kladno s.r.o. jakožto provozovatel aplikace Rytíři Kladno (dále jen „Aplikace“) a zároveň správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro poskytování jejích služeb a provádění její obchodní činnosti, zlepšování služeb, posílání upozornění, nabídek a propagace, a dále je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti a zpracování pro marketingové účely společnosti.

 2. Totožnost správce: Hokej Kladno s.r.o., IČ: 24126934, se sídlem Hokejových legend 2531, Kladno 272 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 181024 (dále jen „správce“).

 3. Kontaktní údaje správce: adresa pro doručování: Hokejových legend 2531, Kladno 272 01, email: aplikace@rytirikladno.cz, telefon: +420 776 408 154

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté přímo Vámi. Správce zpracovává osobní údaje, které byly poskytnuty přímo Vámi a pro účely uvedeny níže v čl. IV jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů:

 • adresy a identifikační osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (název/jméno a příjmení subjektu, adresa trvalého pobytu/sídla, IČ, DIČ, datum narození, příp. číslo a platnost občanského průkazu a kdo jej vydal, pokud je to pro stanovený účel nezbytné),
 • údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa, IP adresa a další),
 • přihlašovací jméno, heslo a další údaje (e-mail, telefonní číslo) k vytvoření a provozu uživatelského účtu v Aplikaci,
 • záznam hlasu, v případě že jsou příchozí a odchozí hovory nahrávány,
 • popř. také popisné údaje (bankovní spojení), pokud je to pro stanovený účel nezbytné,
 • podoba a obrazové informace o chování a jednání osob, zaznamenaných kamerovými systémy (i) při účasti na hokejových utkáních hokejového klubu Rytíři Kladno, ať již při monitorování veřejně přístupných prostor stadionu a/nebo při pořizování obrazových a zvukově-obrazových záznamů ze zápasů, (ii) při účasti na benefičních programech a marketingových akcích při pořizování obrazových a zvukově-obrazových záznamů,
 • a další údaje nezbytné pro plnění správcem uvedených účelů.

III. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů jsou následující skutečnosti:

 1. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení;
 2. zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy;
 3. zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce (např. na poskytování přímého marketingu a zasílání obchodních sdělení a newsletterů, na zlepšování jeho služeb);
 4. se zpracováním Vašich osobních údajů jste udělil(a) souhlas (např. pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů v případě, že nedošlo k předchozímu využití/objednání služeb správce).

IV. Účel zpracování osobních údajů

Účely zpracování Vašich osobních údajů se různí, nicméně jedná se zejména o následující účely, pro které jsou Vaše osobní údaje zpracovány:

 1. plnění a realizace smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, včetně vyřízení případné reklamace či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem;
 2. ochrana majetku, života a zdraví osob, prevence výtržnictví a vandalismu během zápasů týmu Rytíři Kladno, podávaní zpravodajství o průběhu zápasů, pořizování dokumentace pro archív týmu Rytíři Kladno,
 3. vytvoření databáze držitelů permanentních vstupenek za účelem informování subjektů údajů o plánovaných akcích a za účelem realizace benefičních programů a/nebo marketingových akcí správce;
 4. vytvoření uživatelského účtu v Aplikaci za účelem jejího následného užívání;
 5. plnění zákonných povinností;
 6. zasílání obchodních sdělení a nabízení produktů a služeb správce (např. nabídky účasti na sportovních a společenských akcích, zasílání informací a novinek týkajících se činnosti správce);
 7. zlepšování kvality služeb poskytovaných správcem, zvyšování spokojenosti subjektů údajů a zasílání upozornění a doporučení správce subjektům údajů;
 8. ochrana oprávněných zájmů správce (např. na ochranu práv správce, na ochranu majetku správce);
 9. ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

V. Informace ve vztahu k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím Vašeho e-mailu

 1. Pokud si nepřejete, aby Vám správce i nadále zasílal obchodní sdělení a za tímto účelem zpracovával Váš e-mail, můžete kdykoliv vznést proti tomu námitku v souladu s článkem XI. těchto zásad nebo případně o tom můžete kdykoliv správce informovat prostřednictvím jednoduchého kliknutí na k tomu určený odkaz, který je součástí každého zaslaného obchodního sdělení. Váš e-mail nebude následně pro účely zasílání obchodních sdělení využíván.

VI. Doba uložení osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytně nutná k účelu jejich zpracování. V případě, že se správcem uzavřete smlouvu, tak Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 2. Obchodní sdělení jsou zasílána po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním, tedy do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

VII. Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

 1. V odůvodněných případech může správce předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“). Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:
  • (i) zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje pro správce pro účely, způsobem a dle pokynů správce a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 nařízení;
  • (ii) osoby spravující správcem využívaný software, a to pouze za účelem správy a technické podpory těchto programů;
  • (iii) osoby, které správci poskytují služby a zboží a v jejich rámci pro správce zpracovávají Vaše osobní údaje (např. osoby zajišťující marketingové služby);
  • (iv) osoby, které poskytují služby jménem správce, pro Vaši identifikaci a ověření;
  • (v) osoby, na které může být v budoucnu převedena činnost správce či jeho podnikání;
  • (vi) osoby/společnosti, které náleží do stejného podnikatelského seskupení jako správce;
  • (vii) pracovníci správce, smluvní obchodní společnosti a nadace spolupracující se správcem a vybrané třetí osoby;
  • (viii) analytici a poskytovatele vyhledávačů, kteří správci asistují při zlepšování a optimalizaci Aplikace;
  • (ix) orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis (např. policie, orgány finanční správy či jiné příslušné úřady);
  • (x) jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně práv, majetku či bezpečnosti správce.
 2. K zajištění některých služeb (zejména cloudových a mailingových služeb) využívá správce příjemce osobních údajů/zpracovatelé v třetích zemích mimo území EU. To znamená, že v těchto případech dochází k předávání Vašich osobních údajů do třetích zemí mimo EU. K předávání však vždy dochází v souladu s platnou legislativou, zejména dle čl. 45 až 49 nařízení, a v každém případě je zabezpečena ochrana Vašich osobních údajů.

VIII. Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje správce zpracovává:

 1. zákonným, korektním a transparentním způsobem – Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením. Prostřednictvím těchto Zásad a kontaktu zde uvedeného máte možnost seznámit se se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.
 2. pouze pro uvedené účely – osobní údaje zpracováváme pouze v nevyhnutném rozsahu pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.
 3. pouze v nezbytném množství – osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.
 4. pouze pro nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány.
 5. za použití technického a organizačního zabezpečení osobních údajů, tak aby byly chráněny před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

IX. Zabezpečení osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky, obojí však při dodržení všech bezpečnostních zásad a opatření pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracováním jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 2. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

X. Automatizované individuální rozhodování a profilování

 1. Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
 2. Ze strany správce při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, ani k profilování, ve smyslu čl. 22 nařízení.

XI. Práva subjektu údajů

 1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům – za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby, zejména máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou správcem zpracovány či nikoliv, v jakém rozsahu a dále máte právo na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení nařízení. Rovněž máte právo na přístup k seznamu Vašich práv – právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů či právo na podání stížnosti u dozorového úřadu.
 2. Právo na opravu Vašich osobních údajů – zjistíte-li, že správcem zpracovávané Vaše osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, aby správce tyto údaje bez zbytečného odkladu opravil.
 3. Právo vznést námitku proti zpracování – domníváte-li se, že není dán oprávněný zájem správce na zpracovávání Vašich osobních údajů, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Váš požadavek správce posoudí a shledá-li, že jeho zájem na dalším zpracování nepřevyšuje Váš zájem na ukončení zpracování, zpracování Vašich osobních údajů správce ukončí. Zároveň máte bezpodmínečné právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, posléze již nebudou Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 4. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – v případech, kdy je zpracovávání Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo Váš souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založena na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolat souhlas můžete prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto Zásadách. Také v dolní části každého e-mailu s obchodním sdělením/newsletterem vám poskytneme odkaz na odhlášení od příjímání našich propagačních akcí, aktualit či jiných marketingových aktivit.
 5. Právo na omezení zpracování – máte rovněž právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to za podmínek uvedených v článku 18 nařízení.
 6. Právo na vymazání osobních údajů – máte právo „být zapomenut“, tedy právo na to, aby správce vymazal všechny (nebo pouze některé) Vaše osobní údaje, a to zejména v případě, že jejich zpracování již není nezbytné pro potřebné účely, pro které byly zpracovány, a zároveň již neexistuje další právní titul pro jejich další zpracování. Právo na výmaz máte i v případě, že Vaše údaje byly zpracovány protiprávně. Vaše údaje budou vymazány rovněž v případě, pokud jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, a tento souhlas odvoláte. Dále budou vymazány, pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a správce dospěje k závěru, že jeho oprávněný zájem nepřevažuje nad Vaším zájmem na ukončení zpracování (v případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce), anebo vznesete-li námitku proti jejich zpracování pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje správce rovněž vymaže, bude-li mu v souladu s právem uložena taková povinnost. Nicméně, Vaše osobní údaje nemohou být vymazány vždy. Existují důvody, pro které je možné pokračovat ve zpracování i přes Vaši žádost o výmaz. Zejména to platí pro nezbytnost dalšího zpracování k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků správce, splnění jeho právní povinnosti nebo pro další vymezené případy. Není-li však další zpracování nezbytné, správce Vaší žádosti vyhoví neprodleně.
 7. Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – za podmínek uvedených v čl. 20 nařízení máte právo obdržet své osobní údaje zpracovávány správcem v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (přenositelnost dat), a právo, aby tyto údaje byly správcem předány přímo jinému správci.
 8. Veškeré Vaše práva uvedena výše v tomto článku XI. odst. 1. až odst. 7. můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů správce uvedených v těchto Zásadách.
 9. Právo podat stížnost u dozorového úřadu – pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n, www.uoou.cz.
 10. S jakýmikoliv připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na správce e-mailem na: aplikace@rytirikladno.cz nebo na telefonním čísle: +420 776 408 154.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Zásady ochrany a zpracování osobních údajů může správce průběžně měnit, aktualizovat nebo upravovat. Novou verzi zásad zveřejní správce na svých internetových stránkách.

INSTAGRAM FEED

#kladynko SLEDOVAT NA INSTAGRAMU